NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA/ICE

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Maza Valpovo,

Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

RAVNATELJA/ICE  DJEČJEG VRTIĆA MAZA VALPOVO

– 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno na vrijeme od četiri     (4) godine.

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

– ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju,

– ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • presliku o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18.12.1997. godine,
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci i to:
 1. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.stavak 2.),
 2. b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak  (članak 25.stavak 4.),
 3. c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98).

Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dokazi se prilažu u izvorniku ili preslici.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maza Valpovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20 Prosinac 20 Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20 prednosti%20pri%20 zapošljavanju.pdf

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić Maza Valpovo, Prilaz Crvenom križu 3, 31550 Valpovo u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića Maza Valpovo te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja/icu”.

 

KLASA: 112-01/20-01/47

URBROJ: 2185/14-3-20-01

Valpovo, 25.11.2020.god.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Maza Valpovo

Marijan Mandić